اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی

محورهای همایش :

    محیط زیست و انرژی
    چالش های زیست محیطی پسماند های پلاستیکی
    مدیریت پسماند و بازیافت
    فرهنگ و آموزش در محیط زیست
    محیط زیست و علوم مختلف
    مهندسی طراحی محیط زیست
    راهکارهای نوین مدیریت پسماند
    مدیریت محیط زیست
    ارزیابی محیط زیست
    نانو تکنولوژی و محیط زیست
    آلودگی پسماندها

Top