نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی

 محورهای همایش:
    کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی
    رویکردهای نوین در کنترل بیولوژیک اشباعی عوامل خسارتزای گیاهی
    تهدیدها، فرصت‌ها و اقتصاد در حوزه کنترل بیولوژیک
    ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون و کاربرد عوامل بیوکنترل
    مالکیت فکری، تجاری سازی و توسعه کنترل بیولوژیک

Top