کنفرانس بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت دانشگاه و صنعت

محورهای کنفرانس:

پنل آسیب شناسی ارتباط دولت-صنعت-دانشگاه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
-ساختارها، قوانین و فرایندهای موجود دولت- دانشگاه و صنعت به منظور توسعه تعاملات و همکاری ها
- رقابت پذیری میان دانشگاه ها به منظور توسعه تعاملاتشان با بخش صنعت نفت و بالعکس
- باور و اعتماد مدیران و خبرگان بخش دولت و صنعت و دانشگاه به یکدیگر در محور تحقیق و توسعه
- واگرایی در سیاست گذاریها و برنامه های راهبردی پژوهش و فناوری کشور برای توسعه همکاری دولت-دانشگاه و صنعت
-نقش حمایتهای سیاستی، قانونی و مالی دولت در زمینه توسعه همکاریهای صنعت و دانشگاه
-  نقش دولت در توسعه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی و برنامه های کلان
-  نقش توانمندیهای سرمایه های انسانی و مالکیت فکری و مدیریت دانش در توسعه و تقویت ارتباط دولت-صنعت و دانشگاه
-  انطباق پذیری توسعه علمی، فناوری و نوآوریهای بخش دانشگاه با نیازهای صنعت

  پنل طراحی و ساخت داخل (چالشها و راهکارها(
  الف) طراحی و ساخت ماشین آلات و ابزارات داخلی پایین دستی
  ب) طراحی و ساخت ماشین آلات و ابزارآلات بالا دستی
  ج) قوانین و مقررات و ساختار قانونی طراحی و ساخت

  پنل مهندسی نفت(نوآوری ها-چالشها و راهکارها(
  الف) مخزن:
- مدلسازی مخازن
- مدیریت و صیانت از مخازن
- روش ازدیاد از برداشت
-مدلسازی زمین شناسی
- مخازن غیر قابل برداشت
- بهینه سازی و شناسایی مخازن
- روش های ذخیره سازی
- بررسی رفتار سیالات مخزن
-مطالعات زمین شناسی
ب) حفاری
- تعمیر و تکمیل چاه
- حفاری انحرافی
- سیالات تکمیل و حفاری چاه
- تجهیزات و دکل حفاری
-مباحث زیست محیطی
- فناوری اطلاعات
-فناوری نوین تکمیل و تعمیر چاه
-پایداری دیواره چاه
-کاربردهای حفاری  لیزر
پ) بهره برداری
- انگیزه چاه و روش های آن
- ایجاد شکاف های هیدرولیکی
- تزریق سیال
- چالش های بخش بهره برداری و تولید
پنل مهندسی شیمی(نوآوری ها-چالشها و راهکارها(
-انرژی، احتراق و ایمنی
- پدیده های انتقال
- ترمودینامیک
- سینتیک و طراحی راکتور
- فرآیندهای جداسازی
- محیط زیست
-مدل سازی و شبیه سازی
- مهندسی پلیمر
- نانوتکنولوژی
-نفت، گاز و پتروشیمی
-کنترل فرآیند  مبدل های حرارتی
-کوره های صنعتی
- ایمنی و بازرسی
- جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت
- خوردگی
- نیروگاه های حرارتی
پنل نانو تکنولوژی(نوآوری ها-چالشها و راهکارها(
-فناوری نانو در مته های حفاری
-نانو سنسورها در حفاری و نمودار گیری
-کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری
-کاربرد نانوفناوری در تعیین خواص سیالات و سنگهای مخزن
-کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن
-کاربرد مواد نانوحفره ای در صنایع گاز و پتروشیمی
-کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
-نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز
-کاربرد نانو مواد در روان کننده ها
-کاربرد نانو مواد در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
-کاربرد نانو فناوری در حفظ محیط زیست
-کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط

Top