دوازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور

برگزارکننده

دانشگاه پیام نور اهواز

 

تاریخ برگزاری

21 الی 22  فروردین 1399     

 

تماس با دبیرخانه

33722182-061

 

محورهای همایش

آمار نظری

    استنباط آماری

 

آمار کاربردی

    آمار اقتصادی اجتماعی

    شبیه سازی

    مدل های خطی

    مدل های سری زمانی

    طرح آزمایشها

    مدل های تنش و مقاومت

 

احتمال و فرآیندهای تصادفی

آمار و احتمالات فازی

آمار زیستی

داده کاوی و علم داده ها

    یادگیری ماشین و شبکه های عصبی

کاربرد آمار در سایر علوم

    کاربرد آمار در مهندسی

    کاربرد آمار در علوم انسانی

    کاربرد آمار در علوم پایه

قابلیت اعتماد

Top