همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی

برگزارکننده

انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

 

تاریخ برگزاری

 26 فروردین 1399     

 

تماس با دبیرخانه

  09012046092

 

محورهای همایش

خدمات و برنامه های متناسب با نقش های اجتماعی کتابخانه های عمومی

کتابخانه های عمومی و اجتماع سازی

کتابخانه های عمومی به مثابه تکنولوژی اجتماعی

کتابخانه ها در سپهر عمومی

کتابخانه های عمومی و آسیبهای اجتماعی

کتابخانه های عمومی و بحران طبیعی

جنبه های اقتصادی کتابخانه های عمومی: تولید، اشتغال، کارآفرینی و کسب و کار

مفاهیم اجتماعی مرتبط با کتابخانه های عمومی: مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی مردم

Top