دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی

برگزارکننده

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان

 

تاریخ برگزاری

 28 فروردین 1399     

 

تماس با دبیرخانه

  076-42520900

 

محورهای همایش

روش های تدریس مبتنی بر فرهنگ

 روش های تدریس مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی

 روش های تدریس خلاقانه

 درس پژوهی در خدمت بهبود تدریس

 رویکردهای فناورانه در خدمت تدریس

 دانش ضمنی معلمان در خدمت بهبود تدریس

 محیط ها و منابع یادگیری در دوره ابتدایی

 تکالیف یادگیری خارج از مدرسه دانش آموزان

منابع انسانی و یادگیری دانش آموزان ابتدایی

Top