نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران

برگزارکننده

انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی شهر تهران - انجمن زیست شناسی ایران

 

تاریخ برگزاری

 28 فروردین 1399     

 

تماس با دبیرخانه

  021-88915707

 

محورهای همایش

    روش ها و فناوری های نوین در آموزش ریست شناسی

    تحلیل تغییرات محتوای کتاب های درسی

    بیان تجربیات جذاب در آموزش زیست شناسی

    مطالعات تطبیقی در اموزش زیست شناسی

    تحلیل واژگان نونگاشت در کتاب های درسی

    ارائه پژوهش های بین رشته ای در زیست شناسی

    مدارس نسل جدید

    کاربردهای اقتصادی زیست شناسی

    آموزش زیست شناسی و مخاطره های زیست محیطی

 

Top