اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

برگزارکننده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

تاریخ برگزاری

24 دی 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  021-88779475

 

محورهای همایش

    قراردادهای ساخت

        قراردادهای همسان ساخت ( شرایط عمومی پیمان، شرایط عمومی قرارداد مجری، FIDIC و…)

        سقوط تعهدات (فسخ، خاتمه، تفاسخ، انفساخ و… )

        مسائل حقوقی مشارکت عمومی خصوصی (PPP)

    ساختارها، نهادها و ضوابط حقوق ساخت

        ضوابط و استانداردهای حقوق ساخت

        ساختار های حقوقی اجرای قراردادهای ساخت(PDS)

        تجزیه و تحلیل نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی و سایر نظام های ساخت و ساز

        قوانین و مقررات حرفه ساختمان

    اختلافات، دعاوی و حل و فصل آنها

        بررسی پرونده های قضایی و انتظامی مهندسی

        مسائل حقوقی و قانونی ساخت و ساز شهری( ناظر، مجری، طراح، قانون شهرداری و نظام مهندسی )

        حل و فصل اختلافات( سازش، میانجی گری، داوری، قضاوت، ADRو…)

        مدیریت ادعا و دعاوی

    آثار حقوقی صنعت احداث

        مسائل حقوقی قانونی تامین مالی پروژه های عمرانی

        حوادث کار و مسائل حقوقی قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای( قانون کار- تامین اجتماعی )

        حقوق تجارت و مسائل مبتلا به شرکت های مهندسی و اجرا

        بلایای طبیعی و اثار حقوقی وقوع انها بر زیرساخت ها

        اثار حقوقی مسائل زیست محیطی طرح های عمرانی

    سایر موضوعات

        بیمه های عمرانی و قوانین و مقررات مرتبط

        حقوق املاک و مستغلات( حقوق ثبت، بیع، اجاره، مقررات زمین و اراضی و… )

        مسئولیت مهندسان و سایر عوامل اجرای پروژه های عمرانی

 

Top