همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو

 

 

برگزارکننده

انجمن آموزش عالی ایران

 

تاریخ برگزاری

21  آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

  81032234-021

 

محورهای همایش

    نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران و ماموریت دانشگاه ها و زیرنظام ها

    نقد و بررسی سند آمایش آموزش عالی و سایر اسناد و قوانین

    بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سامان‌دهی آموزش عالی

    سامان‌دهی و توازن عرضه و تقاضا در سطوح ملی و منطقه ای و محلی با توجه به ظرفیت جغرافیایی

    نقد و بررسی رویکردهای تجمیع و ادغام واحدها و مراکز

    از سامان‌دهی تا سامان یابی: مسائل پیش رو

    چالش‌های ساماندهی آموزش عالی با تاکید بر نقش هیات امنا و استقلال دانشگاهی

    مطالعات تطبیقی سامان‌دهی آموزش عالی در کشورهای مختلف

 

Top