دومین کنفرانس ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

محورهای اصلی همایش به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

  • مفاهیم، اصول و مبانی نظری در حفاظت از زیرساخت‎های حیاتی

  • مخاطرات ترکیبی و آینده پژوهی در حفاظت از زیرساختهای حیاتی

  • مدلسازی و شبیه‌سازی برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی

  • حکمرانی خوب در مدیریت زیرساخت‌های حیاتی

  • تاب آوری زیرساختهای حیاتی

  • حفاظت سایبری و فناوری های نوین در زیرساختهای حیاتی

Top