بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

زمینه های تحقیقاتی مورد نظرعبارتند از:

    نانو شیمی
    سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی
    طیف سنجی ترکیبات معدنی
    سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی
    شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنی
    شیمی آلی فلزی
    فرایندهای کاتالیستی
    شیمی حالت جامد
    بیوشیمی معدنی
    شیمی صنایع معدنی
    فوتوشیمی معدنی
    پلیمرهای معدنی
    شیمی فرامولکولی
    الکتروشیمی ترکیبات معدنی
    شیمی سبز

Top