شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

محورهای کنفرانس:
تنظیم مقررات در امنیت سامانه های کنترل صنعتی
امنیت اینترنت اشیا

Top