هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

 
محورهای کنفرانس:

۱ .دانش محتوایی- پداگوژیکی فناورانه ی معلم و آموزش ریاضی در عصر دیجیتال

۲ .رویکردهای جدید در توسعه ی حرفه ای معلمان ریاضی

۳ .فرصتها و تهدیدها در آموزش ریاضی غیر رسمی

۴ .مدل سازی ریاضی و کاربردهای آن

۵ .سنجش و ارزشیابی در آموزش ریاضی

۶ .آموزش ریاضی پیش دبستانی و دبستانی؛ جایگاه، چالشها و فرصتها

۷ .کتب درسی ریاضی از منظر برنامه درسی ملی ایران و سایر استانداردها

۸ .چالشها و راهکارها در گرایش دانش آموزان به رشته ی ریاضی – فیزیک

Top