سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

الف-افق های نوین در حوزه علوم پایه
1-علوم آمار
2-علوم زمین
3-علوم شیمی
4-علوم فیزیک
5-علوم زیستی
6-علوم جغرافیا
7-علوم مدیریت
8-علوم کامپیوتر
9-علوم ریاضیات
10-علوم بنیادین
ب-محورهای ویژه
1-مهندسی اقتصاد و توسعه
2-مهندسی علم و هنر
3-مهندسی فرهنگی
4-مهندسی دانش
5-مهندسی پایدار
ج-افق های نوین در حوزه علوم فنی و مهندسی
1-مهندسی برق
2-مهندسی مواد
3-مهندسی دریا
4-مهندسی عمران
5-مهندسی انرژی
6-مهندسی معدن
7-مهندسی نساجی
8-مهندسی شیمی
9-مهندسی صنایع
10-مهندسی کشتی
11-مهندسی مکانیک
12-مهندسی شیلات
13-مهندسی مخابرات
14-مهندسی متالوژی
15-مهندسی معماری
و کلیه موضوعات مرتبط

Top