نخستین هم اندیشی ملی آموزش عالی هنرهای سنتی

محورهای کلیدی هم اندیشی:
مبانی آموزش هنرهای دستی
تاریخ آموزش هنرهای دستی
روش شناسی آموزش های هنرهای دستی
منبع شناسی نظام آموزشی استاد شاگردی
روشهای پژوهش در آموزش هنرهای سنتی
شاخصه ها و روابط بینا فردی در نظام استاد شاگردی
معرفی نمونه ها و افراد برجسته آموزش هنرهای سنتی در طول تاریخ
مطالعات تطبیقی آموزش هنرهای سنتی
الگوهای آموزش عالی هنرهای سنتی در دیگر کشورها
آسیب شناسی و خوانش انتقادی نظام استاد شاگردی
آسیب شناسی آموزش عالی هنرهای دستی

Top