چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

محورهای همایش
 • رویکردهای نوین آموزشی و پرورش تفکر در آموزش علوم پایه
 • بررسی و شناسایی الگوهای ذهنی فراگیران از مفاهیم علوم پایه
 • ارزشیابی عملکردی در فرآیند آموزش علوم پایه
 • طراحی دست سازه ها و فعالیت های عملی برای یادگیری معنی دار مفاهیم علوم تجربی و ریاضی
 • چالش های آموزش علوم پایه در کشور و آرائه راهکارها
 • بررسی تحلیلی کتب درسی و کمک درسی علوم پایه در راستای یادگیری اثر بخش مفاهیم
 • بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان در آموزش موثر علوم تجربی و ریاضی
 • شیوه های یادگیری علوم پایه در آموزش فنی و حرفه ای
 • طراحی الگوها و آرائه راهکار مناسب در آموزش علوم پایه برای توسعه کار، مهارت و کار آفرینی
 • آموزش مستمر ضمنی و غیر رسمی در یادگیری اثر بخش علوم پایه در آموزش رسمی
 • نقش آموزش علوم پایه در کیفیت زندگی و مدیریت حفاظت از محیط زیست
 • بررسی نقش مسابقات و جشنواره های علمی در یادگیری علوم تجربی و ریاضی
 • ارزشیابی درآموزش ریاضی
Top