پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ارزش

در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۷ تا ۱۹ دی ۱۳۹۷ توسط موسسه پیرانو بین الملل در شهر تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری
برگزار کننده: موسسه پیرانو بین الملل
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:

مهندسی ارزش در فاز امکان سنجی و طراحی پروژ ه ها

مهندسی ارزش در مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی

مهندسی ارزش در فاز بهره برداری و نگهداری

مهندسی ارزش در بخش تولیدات

مهندسی ارزش در بخش خدمات

و...

Top