نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان

برگزارکننده

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

تاریخ برگزاری

20 آذر 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  34283915-083

 

محورهای همایش

    سبب شناسی اعتیاد در دانشجویان

    پیشگیری و راه‌کارهای درمانی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان

    بهبود سطح آگاهی و شناخت دانشجویان از پیامدهای اعتیاد

    شناسایی راه‌های توانمندسازی گروه‌های در معرض خطر

    روش‌های مقابله با عرضه مواد مخدر و روش‌های کاربردی مبارزه با اعتیاد در میان دانشجویان

    نقش خانواده در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

    نقش رسانه‌های همگانی و فضای مجازی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

    ورزش و نقش آن در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

    نقش مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌ها و مددکاری اجتماعی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

    نقش سبک زندگی سالم و خودکارآمدی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

    نقش سبک مدیریتی، میزان آگاهی و رفتار اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

    بررسی تجربه‌های موفق جوامع توسعه یافته در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

    نقش سازمان‌های مردم نهاد و پویش‌های مردمی در پیشگیری و درمان سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

     نقش آموزش مهارت‌های زندگی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

     آسیب‌شناسی اسکان دانشجویان در محیط خوابگاه و خانه‌های مجردی و نقش آن در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر

Top