کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

 

برگزارکننده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

تاریخ برگزاری

20 و 21 آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

38720294-051

 

محورهای همایش

    تفکر سیستمی، چالش‌ها و فرصت‌ها

    حل مسئله سیستم‌های پیچیده

    رویکردهای ساختاردهی به مسئله و تحقیق‌درعملیات نرم (متدولوژی سیستم‌های نرم (SSM)، مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، سودا (SODA) و غیره)

    پویایی‌شناسی سیستم‌ها (SD)

    تئوری پیچیدگی و آشوب

    ظهوریافتگی و خودسازماندهی

    ساختار و مرز سیستم

    سایبرنتیک و کاربرد آن در مدیریت

    شبیه‌سازی (گسسته پیشامد، مونت‌کارلو، عامل‌بنیان)

    مدل‌سازی دیفرانسیلی و کنترل بهینه

Top