کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکانمحور های کنگره

1-کنترل عوارض عفونی در درمان سرطان
2-کنترل درد در سرطان
3- کنترل تهوع و استفراغ در درمان سرطان
4- پیشگیری از نارسایی ارگان ها در درمان سرطان
5- استفاده از محصولات خونی در درمان سرطان
6- ایمونیزاسیون در سرطان اطفال
7-استفاده از فاکتورهای رشد هماتوپوئیک در درمان سرطان
8-حمایت روانی ازبیماران سرطانی اطفال و خانواده آنان
9-اخلاق پزشکی در درمان سرطان های اطفال

Top