بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

محور های کنگره
اپتومتری کودکان و آمبلیوپی
اپتومتری افراد مسن و کم بینایی
دید دوچمشی
قرینه و لنز های تماسی
پریمتری و نرواپتومتری
پاراکلینیک بینایی
الکتروفیزلوژی بینایی
ساخت تخصصی عینک طبی

Top