سیمنار کشوری رویکردهای نوین در توانبخشی افراد با آسیب نخاعی

محورهای همایش:

✔ معرفی روش های نوین در ساخت ارتز های ویژه افراد آسیب نخاعی

✔ معرفی روش های نوین توانبخشی افراد آسیب نخاعی

✔ معرفی دستاورد های جدید استفاده از رباتیک در توانبخشی افراد آسیب نخاعی

✔ معرفی رویکرد های جدید در فیزیوتراپی و کاردرمانی افراد آسیب نخاعی

✔ ايده های نو


اهداف همایش:

✔ آشنایی درمانگران با جدیدترین رویکردهای فیزیوتراپی در بیماران ضایعه نخاعی

✔ آشنایی درمانگران با جدیدترین رویکردهای کاردرمانی در بیماران ضایعه نخاعی

✔ آشنایی درمانگران با جدیدترین رویکردهای ارتز و پروتز در بیماران ضایعه نخاعی

✔ معرفی جدیدترین محصولات دانش بنیان و رباتیک در توانبخشی بیماران ضایعه نخاعی

✔ افزایش ارتباطات اعضای تیم درمان و بهبود کار تیمی در فرایند توانبخشی بیماران ضایعه نخاعی

✔ افزایش آگاهی بیماران و خانواده هایشان از عوارض بیماری و نحوه مدیریت و کنترل علایم

✔ کمک به بیماران در جهت افزایش مشارکت اجتماعی آن ها

Top