چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.


حوزه های تحت پوشش: سرطان
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنگره:

    اپیدمیولوژی
    اتیولوژی
    ریسک فاکتور ها
    پیشگیری و غربالگری
    بیولوژی ملکولی و ژنتیک
    تازه های تشخیص و مرحله بندی
    تازه های درمانی
    توانبخشی
    مسائل روانی و اقتصادی- اجتماعی
    سلامت معنوی
    تغذیه
    داروسازی
    مراقبتهای پرستاری

Top