اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

تاريخ برگزاري: 23 و 24 آبان97

محورهای همایش

    مدیریت ورزشی
    فیزیولوژی ورزشی
    رفتار حرکتی
    آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
    روانشناسی ورزشی
    جامعه شناسی ورزشی

Top