اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمی

  • تحت حمایت
  • 27 مرداد 1398
  • این مورد را ارزیابی کنید
    (2 رای‌ها)

 

برگزارکننده

دانشگاه بیرجند

 

تاریخ برگزاری

21 الی 22 آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

32202301-056

 

محورهای همایش

    وقف و سرمایه انسانی

    وقف و رفاه اجتماعی

    وقف و توانمندسازی جوامع محلی

    وقف و توسعه مراکز علمی و فناوری

    وقف در اسناد موقوفات علمی و آموزشی

    آموزش و توسعه فرهنگ وقف

    نقش مراکز آموزش عالی در مدیریت و بهره وری موقوفات

    خیرین و وقف علمی

    وقف علمی و ذینفعان

    وقف بر آموزش و فناوری: موانع و الگوهای توسعه

    وقف مشارکتی و کارکرد آن

    ظرفیت­های وقف در حوزه آموزش استان خراسان جنوبی

 

Top