شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی

 

برگزارکننده

دانشگاه کردستان

 

تاریخ برگزاری

27  آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

 

 

محورهای همایش

محور اول: امام شافعی و مذهب او در گذر زمان

 

۱- شخصیت و تأثیر علمی امام شافعی ۲- امام شافعی از نگاه مستشرقان ۳- انتشار مذهب و پراکندگی جغرافیایی ۴- سیر تطور و دوره های تاریخی مذهب

 

محور دوم: مدارس، مراکز و نظام علمی شافعیان

 

۱- مدارس و مراکر علمی شافعیان ۲- نظام آمورشی در مدارس شافعیان ۳- مدیریت و برنامه ریری آمورشی مدارس ۴- تأثیر مدارس شافعیان بر تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ۵- نقش تحولات اجتماعی بر رشد و افول مراکز علمی شافعیان

 

محور سوم: نقش شافعیان ایران در علوم و فنون و معارف

 

۱- علوم قرآنی ۲- علوم حدیث ۳- فقه و دیدگاه های حقوقی ۴- کلام ۵- زبان و ادبیات ۶- عرفان و تصوف ۷- سایر علوم: طب، نجوم، ریاضیات و...

 

محور چهارم: مکاتب و نگرشهای اصولی و فقهی شافعیان

 

۱- مبانی و روش اجتهادی امام شافعی ۲- مکاتب اصولی شافعیان ۳- مکاتب و نگرشهای فقهی شافعیان ۴- تأثیر و تأثر اصول فقه شافعی ۵- پویایی در فقه و اصول شافعی

 

محور پنجم : نقش شافعیان در تقریب و همگرایی

 

۱- نقش مبانی اصولی شافعی در تقریب مذاهب ۲- نقش مبانی فقهی شافعی در تقریب مذاهب ۳- تعامل شافعیان با سایر مذاهب و ادیان ۴- شافعیان و هویت ایرانی اسلامی

Top