چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

 

برگزارکننده

دانشگاه بیرجند

 

تاریخ برگزاری

15 الی 16 آبان 1398

 

دبیر اجرائی         

دکتر حسین بارانی

 

تماس با دبیرخانه

32227175-056

 

محورهای همایش

     پیش از تاریخی

    پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران

    پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)

    انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایران

    برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایران

    چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده)

    پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادی

    پژوهش های باستان شناسی دوره پیش از تاریخ شرق ایران و خراسان جنوبی

 

    تاریخی

    پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران

    پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)

    باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوب

    برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران

    چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)

    باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانی

    پژوهش های باستان شناسی دوره تاریخی شرق ایران و خراسان جنوبی

 

    اسلامی

    پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایران

    پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)

    باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوب

    برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامی

    چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)

    باستان شناسی اسلامی و زبان شناسی

    پژوهش های باستان شناسی دوره اسلامی شرق ایران و خراسان جنوبی

 

    میان رشته ای

    علوم آزمایشگاهی و روش های شناسایی در پژوهش های باستان شناسی

    روش های نوین و غیر مخرب در پژوهش های باستان شناسی

    باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (سنجش از دور، باستان زمین شناسی، باستان شناسی منظر، دیرین اقلیم شناسی، باستان زیست بوم شناسی و غیره)

    باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومی

    باستان مردم شناسی

    باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثار

    نقش و جایگاه علوم میان رشته ای در باستان شناسی ایران

    نقش و جایگاه انسان شناسی فیزیکی و فرهنگی در پژوهش های باستان شناسی ایران

    باستان شناسی و گردشگری

    باستان شناسی و هنر

    باستان شناسی و علوم پایه (شیمی-فیزیک-ریاضیات و آمار و غیره)

 

Top