دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی


محورهای کنفرانس:

علوم اسلامی

پژوهش های دینی

فقه و حقوق

الهیات و معارف

علوم انسانی

علوم اجتماعی و فرهنگی

علوم تربیتی و رفتاری

مدیریت و حسابداری

Top