اولین دوره همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان؛ فرصت ها و چالش های ادبیات داستانی کودک و نوجوان

 

برگزارکننده

دانشگاه شهید بهشتی

 

تاریخ برگزاری

27 الی 28  آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

  29902430-021

 

محورهای همایش

نظریه و نقد در ادبیات داستانی کودک و نوجوان:

 

    نقد و بررسی داستان های کودک و نوجوان  بر اساس نظریه های جدید

    آسیب شناسی شیوه های نقد و نگارش در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    آسیب شناسی ارائه  و نقد ادبیات داستانی در کتاب های درسی‎

    شکل گیری های اجتماعی، سیاسی و…و نفوذ آن به ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    نقش ترجمه در شکل گیری ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    نقش و جایگاه کتاب های تصویری در ادبیات داستانی کودک و نوجوان‎

    تألیف، ترجمه و تقلید در ادبیات داستانی کودک و نوجوان ‎

    تأثیرپذیری و تأثیرگذاری داستان های کودک و نوجوان‎

    مخاطب شناسی ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    زبان در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    میانجی ها در ادبیات داستانی کودک و نوجوان‎ 

    تعامل متن و تصویر در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    علل ماندگاری آثار کودک

    طنز و جایگاه آن در ادبیات کودک‎ 

    ناشران و ترویج ادبیات داستانی·

 

مفاهیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … در ادبیات داستانی کودک و نوجوان:

 

    مفاهیم فرهنگی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    مفاهیم ارزشی در ادبیات کودک و نوجوان

    ادبیات داستانی جنگ و صلح

    ادبیات داستانی کودکان، اجتماع و اقتصاد

    مفاهیم اجتماعی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان 

 

ادبیات تطبیقی و جایگاه آن در ادبیات داستانی کودک و نوجوان:

 

    قابلیت سنجی تطبیق و تطابق در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    شیوه های اجرای تطبیق در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    جایگاه تطبیق متون داستانی در کتاب های درسی

    ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان

    ادبیات داستانی ملی و مرزهای جهانی

    ادبیات داستانی بومی و غیربومی

 

اقتباس از متون کلاسیک در ادبیات داستانی کودک و نوجوان:

 

    شیوه های راه یابی ادبیات کهن به داستان کودک و نوجوان

    نقش بازنویسی و بازآفرینی در توسعه ی ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    شیوه های ورود ادبیات مدرن بزرگسال به داستان کودک و نوجوان

     متون دینی و شیوه های پردازش به  آن در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    پردازش ادبیات داستانی  کهن و نو در کتاب های درسی

    اقتباس در داستان نویسی کودک و نوجوان·

 

فرهنگ و ادبیات عامیانه در ادبیات داستانی کودک و نوجوان:

 

    چگونگی و علل نفوذ عناصر فرهنگ عامیانه به ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    نمود های فرهنگ عامیانه در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

    محدوده ی کاربرد فرهنگ عامیانه در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

Top