اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت حسابداری و اقتصاد کسب و کار


محورهای کنفرانس:
    مدیریت

    مدیریت عمومی
    مدیریت کیفیت بهره برداری و تعالی سازمانی
    مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
    مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
    مدیریت استراتژیک
    خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی
    مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
    مدیریت تکنولوژی،تحقیق و توسعه
    مدیریت بازار
    مدیریت آینده پژوهی
    مدیریت پروژه
    مدیریت مالی
    مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد
    علوم رفتاری در مدیریت
    مدیریت جهانگردی و گردشگری
    مدیریت بازرگانی
    تجارت الکترونیک

 

    اقتصاد

    اقتصاد خرد
    اقتصاد کلان
    اقتصاد سنجی
    رشد اقتصادی
    نظام های اقتصادی
    اقتصاد توسعه
    اقتصاد کشاورزی
    برنامه ریزی اقتصادی
    اقتصاد شهری
    اقتصاد انرژی
    توسعه اقتصادی تولیدو مدیریت مالی
    سرمایه گذاری
    اقتصاد بین الملل
    بانکداری
    مالیات و امور مالیاتی

 

    حسابداری

    مباحث نوین در حسابداری
    اخلاق در حسابداری و حسابرسی
    حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
    شناسیایی ارزش گذاری سنجش و حسابداری سرمایه فکری
    بازارسرمایه شفافیت و حسابداری
    حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری
    حسابداری و فناوری اطلاعات
    حسابرسی
    حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی
    حسابداری دولتی و توسعه سازمانی
    رویکردهای حسابداری در مدیریت مالی
    حسابداری شرکتی
    مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان
    روشهای هزینه یابی و حسابداری مدیریت
    اطلاعات حسابداری در ارزشیابی شرکت ها
    حسابداری عمومی
    حسابداری مدیریت

 

    علوم انسانی

    علوم تربیتی
    علوم اجتماعی
    روانشناسی
    حقوق بین المللی
    علوم انسانی
    روانشناسی بالینی
    روانشناسی عمومی
    روانشناسی اجتماعی
    پژوهش در هنر
    زبان وادبیات انگلیسی
    جامعه شناسی
    کتابداری
    علوم رفتاری
    علوم سیاسی

Top