چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

اهداف کنفرانس:

    ارتقای توسعه و ترویج مفاهیم و دانش مدیریت شهری و توسعه پایدار
    شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت شهری در توسعه پایدار
    ایجاد بستر مناسب برای هم اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، اساتید، صنعتگران و مدیران کشور
    کمک به دستیابی به استراتژی‌های کلان و زبان مشترک در توسعه پایدار شهری
    ایجاد اهتمام عمومی و یکپارچگی در رویکرد مدیران در پیاده‌سازی اصول توسعه پایدار در مدیریت شهری
    ارائه آخرین دستاوردهای اجرایی مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری

 
 محورهای کنفرانس:


•    حمل و نقل پاک و توسعه پایدار شهری
•    حمل و نقل پاک و تاب‌آوری شهری
•    حمل و نقل پاک و قوانین و مقررات
•    اقتصاد و سیاست در حمل و نقل پاک
•    سلامت اجتماعی در حمل و نقل پاک
•    برنامه‌ریزی و طراحی شهری در حمل و نقل پاک
•    فناوری‌های نوین در حمل و نقل پاک
•    پیاده‌محوری و حمل و نقل پاک
•    حمل و نقل غیرموتوری
•    سوخت‌های غیرفسیلی

Top